НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9216116 Картинка 11143985 Картинка 3860320 Картинка 10357747 Картинка 1102303 Картинка 9598091 Картинка 9032228 Картинка 5862260 Картинка 1221354 Картинка 11638723
Катедра Теория на спорта

Ръководител катедра
проф. Свилен Нейков, ДН вътр. +359 2 4014368  email: svilen.neykov@abv.bg
Организатор учебна работа: Елмира Димитрова: +359 2 4014374Катедра "Теория на спортната тренировка" с ръководител доц. Цветан Желязков е създадена с решение на Академичния съвет на ВИФ „Г. Димитров“ от 1-ви ноември 1973 година се създава нова катедра „Научни основи на спортната тренировка“ с ръководител доц. Цветан Желязков. В нейния състав са привлечени специалисти с богат теоретико-методичен и практически опит: от катедра „Теория на физическото възпитание“ – гл. ас. Мария Квартирникова; от катедра „Лека атлетика“ – гл. ас. Янош Брогли; от научния център на ВИФ – ст. н. сътр. Климент Бойчев и н. сътрудник Ал. Цветков и от катедра „ЛФК“ при ВИФ – гл. ас. Лиляна Петкова, доктор.

Към катедрата се обособява и сектор, в който влизат известни спортни специалисти и състезатели: Н. Робева, Ан. Харалампиев, Н. Генов, А. Божичков и др. Той просъществува до 1977 г.

В учебния план на института тогава са включени две нови учебни дисциплини: теория и методика на спортната тренировка (ТМСТ) и основи на научноизследователската работа (ОНИР), която включва две тематични направления – методология и метрология на научните изследвания и приложна статистика.

Пред катедрения колектив тогава се поставят няколко основни задачи:

  • осигуряване на високо ниво на учебния процес със студентите.
  • разработване и внедряване на нови методи и технологии в научноизследователската и приложната дейност в елитния спорт.
  • системно и задълбочено изучаване на водещия световен опит в сферата на елитния спорт и съвременната спортна тренировка.
  • активно участие в развитието на системата за олимпийска подготовка на българските спортисти.

Тези основни задачи, значително разширени от новите потребности на големия спорт, катедрата е решавала в продължение на 50 години, осъществявайки много тясна връзка и взаимодействие със специализираните и общотеоретичните катедри на академията, ММС и Българските спортни федерации, Бок и други институции в областта на спорта.

Ръководители на катедрата последователно са били: проф. Цв. Желязков, проф. Кл. Бойчев, проф. Я. Брогли, проф. В. Бачев, проф. Д. Дашева и проф. Св. Нейков.

В момента преподаватели от катедрата провеждат обучение на студентите по ТМСТ, ОНИС и СМС в трите факултета на НСА „В. Левски“ – бакалаври, магистри и докторанти. Ръководят магистърска програма „Спорт за високи постижения“ и самостоятелна специализация по инженерни и компютърни технологии към СВП. Катедрата е в основата на обучението в докторска програма „Теория и методология на спортната наука“ в професионално направление 7.6. Спорт.
През 50-годишния период на съществуване на катедрата членовете й са били активни участници в управлението на академията в качеството си на: зам.-ректори – проф. Кл. Бойчев, проф. Д. Дашева; декани – проф. Цв. Желязков, доц. М. Квартирникова, доц. В. Гигова; зам.-декани – проф. Кл. Бойчев, доц. Л. Петкова, членове на академични и научни съвети, освен посочените по-горе, са още и: проф. Я. Брогли, проф. В. Бачев; членове на учебнометодични комисии, комитети и др. – доц. М. Галов, доц. Ал. Цветков, проф. Р. Дамянова и доц. Л. Кръстев.

Внушително е присъствието на преподавателите от катедрата в управлението на Националната система за физическо възпитание и спорт. В различни периоди те са заемали отговорни постове, като: министри на ММС – проф. Свилен Нейков и проф. Даниела Дашева, зам.-председател на БСФС и държавния комитет за физическото възпитание и спорт – проф. Цветан Желязков, ръководители на ЦНПДС, негови блокове и лаборатории, ръководители и членове на Български спортни федерации, спортни дружества, подструктури на централни ведомства и др.