НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6748854 Картинка 5771682 Картинка 12034783 Картинка 673195 Картинка 1640342 Картинка 11768343 Картинка 2895176 Картинка 9694119 Картинка 3652990 Картинка 2435467
Катедра Мениджмънт и история на спорта

Ръководител катедра
проф. Бисер Цолов, ДН вътр. +359 2 4014288,235  email: bissertz@abv.bg
Организатор уч.работа: Калинка Иванова: +359 2 4014285
Собствен сайт на катедрата: www.nsa-management.com
Кабинет по спортен мениджмънт: +359 2 4014226


Създаване и развитие

Катедра „Мениджмънт и история на спорта“ е една от най-старите и авторитетни академични структури в НСА „Васил Левски“. Тя води началото си от основаването на Държавното висше училище за телесно възпитание (ДВУТВ) през 1942 г. Нейното първо наименование е „Организация на телесното възпитание“, а след 1949 г. се утвърждава като катедра „История, организация и управление на физическата култура“. В първите години предметът история се преподава от видния спортен журналист Александър Дякович. Първият преподавател по организация на телесното възпитание е първият ректор, проф. Георги Караиванов. От 1949 г. водещ преподавател е доц. Васил Цонков, който преподава двата предмета – история и организация и има решаваща роля за основаването през 1953 г. на специалност „Организация на физическата култура“. Съставът започва да се попълва с млади специалисти от студентските среди на ВУФ – Наталия Петрова (1951 г.) и Стефан Бобев (1953 г.). 

Значителен принос в развитието има привличането на нови специалисти от практиката и студентската скамейка през 70-те и 80-те години на миналия век – Петър Банков, Йордан Калайков, Цветко Цветков, Димитър Донев и Васил Гиргинов, с които „Организацията и управлението на физическата култура“ се утвърждава като самостоятелна дисциплина. Сектор „История на физическата култура“ също приема нови преподаватели – Марко Дамянов, Райна Бърдарева, Марина Гевренова и Лозан Митев. 

През 1984 г. е въведена в Треньорски факултет специалността „Управление на спорта“. През 1985 г. е учреден студентският Олимпийски клуб на НСА. Създава се и Архив на НСА под научното ръководство на катедрата.

Особено място в дейността има развитието на спортния мениджмънт. С решение на Академичния съвет от 1992 г. специалността „Управление на спорта“ е утвърдена като „Спортен мениджмънт“. По инициатива на проф. Калайков се създава и Висша школа за спортни мениджъри. През 1997 г. е въведено магистърско обучение, разработва се и магистърската програма „Олимпизъм и олимпийско движение“. Въвежда се в ОКС „бакалавър“ обучение по първа (2005 г.) и нова специалност (2007 г.) „Спортен мениджмънт“, както и в ЦСДК за придобиване на професионална квалификация. Магистърската програма по специалността през 2016 г. става първата в Академията, акредитирана в дистанционна форма.

Нови членове през тези години стават Бисер Цолов, Иван Сандански, Нина Атанасова, Георги Драганов, Иван Славчев и Васил Димитров. А по-късно Десислава Илиева, Емилия Витанова, Илия Димитров и организаторът УД Калинка Иванова.

През 2008 г. е направено поредното преименуване на катедрата – „Мениджмънт на спорта“. От декември 2012 г., след решение на АС, се нарича „Мениджмънт и история на спорта“.

За своето съществуване тя е дала значителен принос както в изграждането на институциите и структурите на НСА, така и в развитието на българската школа за подготовка на спортни специалисти, в развитието на спортната наука и олимпийското движение в България. Показателен за това е и фактът, че докторски дисертации в катедрата са защитили както български, така и чуждестранни граждани, вкл. от Гърция, Турция, Македония, Сирия, Либия, Казахстан.

Катедрата поддържа контакти със специализирани научни институции и организации: ММС, Международния съюз по спортна история, ЕАСМ, Немския спортен университет в Кьолн и др. Тя е с основен принос за създаването на Олимпийски и образователен център в НСА.

Днес тя се ръководи от проф. Б. Цолов, подпомаган от ръководителите на сектор „Мениджмънт на спорта“ доц. Г. Драганов и сектор „История на физическото възпитание и спорта“ доц. Ем. Витанова. Значителни са ангажиментите на членовете в управлението на НСА. Проф. Л. Митев бе председател на ОС, а доц. Ив. Сандански – на ОС на факултет „Спорт“ и днес е ръководител на Кариерен център. Проф. Б. Цолов е ръководител на ЦСДК и на програмните съвети по спортен мениджмънт. Доц. Ив. Славчев е зам.-декан на факултет „Спорт“, а доц. Г. Драганов – ръководител на Центъра за доброволчество.