НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9745390 Картинка 10278762 Картинка 7494507 Картинка 5126899 Картинка 946545 Картинка 4990503 Картинка 3758114 Картинка 11864145 Картинка 12087720 Картинка 2250194
Катедра Теория на физическото възпитание

Ръководител катедра
доц. Корнелия Найденова вътр. +359 2 4014262  email: knaidenova.nsa@gmail.com
Преподаватели - доц. Корнелия Найденова | доц. Любомир Борисов, доктор | доц. Тодор Маринов, доктор | доц. Цвета Трайкова, доктор | гл. ас. Андрей Шалев, доктор | гл. ас. Даниела Симеонова | гл. ас. Даниела Симеонова | гл. ас. Диляна Нанчева, доктор | гл. ас. Надежда Костова, доктор | гл. ас. Петко Маврудиев, доктор

Организатор учебна работа: Ирена Цветанова +359 2 4014262


 

КРАТКИ ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

 

Катедра „Теория на физическото възпитание” има достойна история. Нейният принос е неизменен във всички етапи от развитието на висшето училище и датира още с нейното създаване.

Първият преподавател на първия випуск 1942-1946 г. и автор на първото методическо помагало по „Теория и методика на физическото възпитание“ е Кирил Петров. През учебната 1946-1947 г. за преподавател по методика на физическото възпитание е назначен Димитър Григоров, който успешно свързва теорията на физическото възпитание със спортнопедагогическата практика. В учебната практика, провеждана в училищата, се включват преподаватели от спортнопедагогическите катедри: Анна Мирчева, Олга Христова и др. През 1948 г. като асистент е назначена Цанка Тотева (Дражева) – възпитаничка на нашето Висше училище.

Средата на XX век е особено благоприятна за издигане на научно-методичното ниво на учебно-възпитателната работа на катедрата. В катедрения колектив постъпват съветската специалистка Кузмина Ксения Алексеевна, и завършилите образованието си в Москва – Недялка Матеева и Димитър Дражев. След 1960 г. постъпват Веселина Алипиева, Мария Квартирникова, Давид Давидов, Митка Маркова и Иван Мангъров. Този научен колектив написва първия учебник по Теория и методика на физическото възпитание, които е преведен на испански език за нуждите на студентите от Кубинският институт за физическа култура.

През 1972 г. след обединяването на ВИФ с бившия ЦНИИФК към научно-преподавателския колектив на катедрата се присъединяват проф. Петко Щерев, Петър Христозков, Крум Рачев, Борис Маринов, Люсиен Петров и Веселин Стоев. В периода 1985 до 2000 година в катедрата са назначени: Станислав Маврудиев, Владимир Чернев, Каролина Лазарова, Елена Николова, Цвета Димитрова, Недялка Маврудиева, Камелия Константинова и Боянка Пенева. Няколко години по-късно като асистенти се присъединяват и Тодор Маринов (2007), Любомир Борисов (2008), Корнелия Найденова (2010), Надежда Костова и Диляна Нанчева (2018) и Петко Маврудиев (2020).

За обема и ефективността на работата на катедрата в областта на научно-изследователската и приложна дейност говорят разработените и публикувани от преподавателите в катедрата над 2000 научни труда и статии, подготвени от катедрата и защитени повече от 80 докторски труда, както и голям брой дипломни работи на студентите от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“.

През 2018 година се реализира успешно научно-изследователски проект на катедра ТФВ с тема: „Анализ и оценка на физическата дееспособност на учениците от средните училища е Република България“. Ръководител на проекта е доц. Каролина Георгиева, доктор. В проекта участие взимат 53 преподаватели от НСА, 2 докторанта и 3 студента. В резултат от проведено национално изследване се създава и внедрява в практиката от учебната 2019/2020 г. нова система за оценка на физическата дееспособност на учениците от средните училища в Р. България.

Състав на катедра „Теория на физическото възпитание“:

Доц. Тодор Маринов, доктор – Ръководител на катедра ТФВ

Доц. Каролина Георгиева, доктор – Ръководител на Докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“ в Професионално направление 1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО …

доц. Владимир Чернев, доктор – Ръководител на Магистърска програма "Физическо възпитание"

доц. Любомир Борисов, доктор – Координатор на Магистърска програма "Физическо възпитание"

Доц. Недялка Маврудиева, доктор

гл. ас. Цвета Димитрова-Трайкова, доктор

гл. ас. Надежда Костова, доктор 

гл. ас. Диляна Нанчева, доктор

ас. Петко Маврудиев, доктор

Катедра “Теория на физическото възпитание” обединява две учебни дисциплини:

1)    “ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ”

2)    “ПОДВИЖНИ ИГРИ”

Учебната дейност на катедрата се осъществява основно под формата на лекции, семинарни упражнения, текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика. Учебните програми на катедрата са съобразени със съвременните изисквания, необходими за изграждането на квалифицирани кадри в областта на физическата култура, в трите образователно-квалификационни степени: бакалавър