НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Очакваме вашите статии за втори том на Годишника на НСА „Васил Левски“

Уважаеми колеги,

Очакваме вашите статии за втори том на Годишника на НСА „Васил Левски“ в областта на спорта, физическото възпитание и кинезитерапията. В този брой на годишника ще бъдат публикувани и текстове от катедрени научни конференции. 

Предоставяме изискванията за публикуване и очакваме да ни изпратите статиите си в срок до 15 ноември 2020 (за втори том)

Електронната поща за кореспонденция и изпращане на текстовете е: godishnik.nsa@gmail.com

 

Проф. Татяна Янчева, ДН

Зам.-Ректор по Научна и международна дейност

Изисквания за годишник НСА

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share