НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3891242 Картинка 8729117 Картинка 5850922 Картинка 4649466 Картинка 2574939 Картинка 2719753 Картинка 11022045 Картинка 10404613 Картинка 11662890 Картинка 6507060

Защита на дисертация – Лиляна Чобанова

Официална защита на дисертационен труд на тема: "Силова подготовка в ушу" с научен ръководител проф. Валентин Стефанов Панайотов, дн за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука”  от Лиляна Петрова Чобанова.

Официалната защита ще се състои на 12.01.2022 г. от 14:00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора Заповед № ЗП-1404/29.10.2021 г.

Вътрешни членове:

 1. проф. Красимир Лазаров Петков, дн
 2. доц. Рашо Огнянов Макавеев, доктор

  Резервен член: доц. Нели Янкова Симова, доктор

 Външни членове:

 1. проф. Георги Владимиров Игнатов, дн – СУ „Св. Климент Охридски“
 2. проф. Йордан Костадинов Иванов, доктор – МГУ „Св. Иван Рилски“
 3. доц. Любен Кръстев Кръстев, доктор

  Резервен член: доц. Ваня Антонова Цолова, доктор – МГУ „Св. Иван Рилски“

 Технически секретар: Цветелина Василева Митова

Рецензенти:

 • Проф. Йордан Костадинов Иванов, доктор
 • Доц. Рашо Огнянов Макавеев, доктор
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share