НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 745023 Картинка 5930482 Картинка 2389016 Картинка 3055685 Картинка 11006972 Картинка 6126797 Картинка 7321147 Картинка 10471478 Картинка 7328458 Картинка 10611042

Защита на дисертация – Михаил Таков

 

Официална защита на дисертационен труд на тема: „Усъвършенстване на тренировъчния процес с елитни състезатели по бокс – младежи и мъже“  с научен ръководител проф. Даниела Дашева, дн за придобиване на образователната и научна степен „Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука”  от Михаил Атанасов Таков.

Официалната защита ще се състои на 26.01.2022 г. от 14:30 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научно жури, съгласно Заповед на Ректора  № ЗП-1572/30.11.2021 г.

Вътрешни членове:

  1. проф. Красимир Лазаров Петков, дн
  2. доц. Евтим Лефтеров Григоров, доктор
    Резервен член: доц. Сашо Панчев Йорданов, доктор

Външни членове:

  1. проф. Георги Владимиров Игнатов, доктор – СУ „Св. Климент Охридски“
  2. проф. Анжелина Георгиева Янева, доктор – СУ „Св. Климент Охридски“
  3. доц. Лариса Иванова Касабова, доктор - УНСС
    Резервен член: доц. Ралица Цекова Арсова, доктор - УНСС

Технически секретар: Цветелина Василева Митова

Рецензенти:

- Проф. Георги Владимиров Игнатов, доктор
- Доц. Евтим Лефтеров Григоров, доктор


Материали по защитата 

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share