НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2733560 Картинка 8622091 Картинка 3201933 Картинка 9571204 Картинка 12138744 Картинка 7255404 Картинка 46184 Картинка 5296070 Картинка 1858784 Картинка 4137122

Защита на дисертация – Ружа Недкова - Иванова

На 27.01.2022 г. от 14.00 ч.,  в зала А3 на НСА „Васил Левски“, Студентски град ще се състои публична защита на дисертационния труд наРужа Иванова Недкова – Иванова, докторант редовна форма на обучение към катедра "Технически и ледени спортове" на тема: „Методика на подготовка в дисциплината Издръжливост в конния спорт“, за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ в професионално направление 7.6. Спорт, докторска програма „Теория и методология на спортната наука“.

 

Научен ръководител:доц. Юри Динев Вълев, доктор

 

Рецензенти:

проф. Ангел Божичков Крумов, д-р

доц. Михаил Ивайлов Кончев, д-р 

 

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора № ЗП-1406/29.10.2021 г.

Вътрешни членове:

1. доц. Иван Колев Иванов, дн

2. доц. Михаил Ивайлов Кончев, д-р

Резервен вътрешен член: доц. Руслан Любомиров Христов, д-р

 

 Външни членове:

1. проф. Галина Петрова Дякова, д-р - „Тракийски университет – Стара  Загора“

2. проф. Ангел Божичков Крумов, д-р – пенсионер

3. доц. Жасмин Тодорова Цанкова, д-р – ЮЗУ "Неофит Рилски"

Резервен външен член: доц. Александър Ангелов Цветков, д-р

 

Технически секретар: Калинка Маринова Иванова


Материали по защитата

 

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share