НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2578241 Картинка 11041120 Картинка 4240195 Картинка 10111974 Картинка 606950 Картинка 5468828 Картинка 3245752 Картинка 84271 Картинка 1348623 Картинка 3674505

Защита на дисертация – Таня Николаева Колева

 

На 16.02.2022г. от 12.00 ч. в зала 501, НСА „В.Левски” - ул. Гургулят 1,  ще се състои публична защита на дисертационния труд на Таня Николаева Колева – докторантка в редовна форма на обучение към катедра “Теория и методика на кинезитерапията” на тема: Въздействие на кинезитерапията върху мускулния дисбаланс при фехтовачи, за придобиване  на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление: 7.4. Обществено здраве, програма „Кинезитерапия“.

Научен ръководител: доц. Любомира Саздова, доктор

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 1553/26.11.2021г.

Научно жури 

                  
Вътрешни членове:
1. Проф. Николай Емилов Попов, дн– председател
2. Проф. Евгения Борисова Димитрова, дн
   Резервен член: Доц. Дияна Попова – Добрева, доктор

Външни членове:
1. Доц. Даниела Иванова Попова, доктор
2. Проф. Гергана Бончева Ненова, дн
3. Доц. Мариела Радославова Филипова, доктор
   Резервен член: Доц.Ростислав Валентинов Костов, доктор


Рецензенти:
Доц. Проф. Николай Емилов Попов, дн
Доц. Даниела Иванова Попова, доктор

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share