НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9455729 Картинка 8551132 Картинка 6674273 Картинка 8952055 Картинка 2287879 Картинка 8249291 Картинка 3135857 Картинка 10340051 Картинка 9283943 Картинка 946813

29.04.2022 - Защита на дисертация – Полина Иванова Тодорова

На 01.06.2022г. от 13:00 ч. в зала 501, НСА „В.Левски”- ул. Гургулят 1, ще се състои публична защита на дисертационния труд на Полина Иванова Тодорова – докторантка в редовна форма на обучение към катедра “Теория и методика на кинезитерапията” на тема: „Кинезитерапия при болка в ходилната област, провокирана от плажен футбол”, за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление: 7.4. Обществено здраве, програма „Кинезитерапия“.

Научен ръководител: проф. Николай Попов, дн.

Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП – 450/21.04.2022г.

Научно жури

Вътрешни членове:

 1. Доц. Дияна Попова – Добрева, доктор – председател
 2. Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор
  Резервен член: Доц. Денка Ненова Маринова, доктор

Външни членове:

 1. Проф. Гергана Бончева Ненова, дн
 2. Доц. Даниела Иванова Попова, доктор
 3. Доц.. Мариела Радославова Филипова, доктор
  Резервен член: Доц. Ростислав Валентинов Костов, доктор

Рецензенти:

 1. Доц. Любомира Найденова Саздова, доктор
 2. Доц. Даниела Иванова Попова, доктор 
??????? ??? Facebook Twitter Share