НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5664770 Картинка 2880964 Картинка 11033815 Картинка 189155 Картинка 6574109 Картинка 10764757 Картинка 1785608 Картинка 9763967 Картинка 4666426 Картинка 7014941

Кариерен център

Анкетни карти за попълване от търсещи работа   Търсещи работа   Предлагане на работа   Персонал   Съобщения   Архив  

 

 


Основни целеви групи потребители на предлаганите услуги от Кариерния център на НСА “Васил Левски” са:

1. Завършващи обучението си студенти от ОКС „Бакалавър” и „Магистър”.

2. Завършили НСА “Васил Левски” с установена професионална реализация в България и чужбина.

3. Работодателски и партньорски организации и институции от държавно-публичния, обществения и частния сектор в областта на физическото възпитаие, спорта, кинезитерапията, спортната анимация и спортния мениджмънт.

КАРИЕРЕН ЦЕНТЪР

Кариерният център към НСА “Васил Левски” осъществява следните приоритетни дейности:

1. Кариерно ориентиране на студентите при избор на възможност за професионална реализация в различните сфери на спортната индустрия.

2. Консултиране на студентите в подготовката им при кандидатстване за работа - съставяне на автобиография, мотивационно писмо, провеждане на интервю и за участие в други дейности, свързани с успешното представяне при търсене на работа и установаването на договорни отношения работодателите.

3. Осъществяване на системни проучвания и анализ на състоянието и развитието на пазара на труда за спортни специалисти.

4. Проучване на възможности за работни места за професионално подготвени специалисти в условията на работодателски организации и потребители. Предоставяне на информация на студентите за наличието на свободни работни места.

5. Планиране, реализиране и анализ на изследвания сред работодатели и студенти в областта на стажантските практики и кариерното развитие. Осъществяване на връзки на студентите с работодателите.

6. Осигуряване на работодателите с детайлна пазарна информация относно възможностите за трудова заетост на студентите.

7. Предоставяне информация на студентите за алтернативна трудова заетост в различни организации и сектори на физическото възпитание, спорта, туризма и общественото здраве.

8. Иницииране и координация на договорни отношения с училища, лечебни заведения, държавни, общински, обществени и частни организации и институции за реализация на УМП, стажантски и преддипломни практики.

9. Създаване и управление на система за обратна връзка с работодателите на основата на компютризирана база данни с профила, предпочитанията и възможностите за трудова реализация на студентите в различните организации и институции.

 

Екип на Кариерен център:

  • доц. Иван Сандански, доктор
  • Снежанка Димитрова
  • Елена Забунова
Адрес:

София 1700, Студентски град
НСА “Васил Левски”
тел.: (02) 40 14 208
e-mail : career@nsa.bg
facebook: @nsa.careerПолезни връзки:


Филиал "Студентски труд" - www.bst.dir.bg

Агенция по заетостта - www.az.government.bg

EURES България - http://eures.bg

Рубриката е-Трудова борса към Агенцията по заетостта - https://www.az.government.bg/bg/ejobs/

 

 

 

Документи
Правилник за дейсността на Кариерния център
Правилник за дейсността на Кариерния център
CV
CV
Анкетна карта за магистри
Анкетна карта за магистри
Анкетна карта за бакалаври 1 курс
Анкетна карта за бакалаври 1 курс
Анкетна карта за бакалаври 4 курс
Анкетна карта за бакалаври 4 курс
 
??????? ??? Facebook Twitter Share