НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4004610 Картинка 1215715 Картинка 3580460 Картинка 555991 Картинка 7102962 Картинка 2706878 Картинка 627021 Картинка 3254312 Картинка 8566843 Картинка 8840881
Политика за развитие на НСА


ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СОФИЯ

Цели

(тежест)

Задачи

Показатели за измерване на изпълнението

Мерна

единица

Текуща

стойност

Целева стойност за мандата

 

1 .Актуалност, съответствие, интегралност на придобиваните знания и умения (тежест - 3)

1.1.Разработване на компетентности профили по специалности

1.1.1 .Дял на разработените компетентностни профили, в съответствие с Европейската референтна рамка на Ключовите компетентности за учене през целия живот.

%

-

100%

1.2.Периодично актуализиране на учебните планове, с акцент върху интердисциплинарния подход при подготовката им

1.2.1 .Дял на актуализираните учебни планове и програми съобразно актуалните изисквания и тенденции

%

70%

100%

1.2.2.Относителен дял на дисциплините от учебни те планове на специалностите, развиващи ключовите компетентности за учене през целия живот, езиково обучение, граждански и социални компетентности, цифрови компетентности.

%

10%

20%

1.3.Разширяване на професионалната квалификация

1.3.1 .Създадени интегрирани/хибридни специалности за придобиване на по-широка професионална квалификация в рамките на Националната спортна академия "Васил Левски"

брой

11

14

1.3.2. Създадени интегрирани/хибридни специалности за придобиване на по-широка професионална квалификация в сътрудничество с други висши училища.

брой

-

2

 

2.Повишаване на качеството на програмите за обучение чрез използване на образователни форми, методи и технологии, съобразени с особеностите на обучаваната генерация студенти (тежест - 3)

2.1 .Повишаване на резултатите от обучението

2.1.1 .Увеличаване на дела на резултатите от текущия контрол при формиране на крайната оценка по съответната дисциплина

%

20%

35%

2.2.Създаване на условия за учене и оценяване в електронна среда

2.2.1. Периодично надграждане на използваните електронни платформи и други съвременни образователни технологии, както за обучение, така и за оценяване и контрол на резултатите от него.

да/не

-

да

2.2.2.Дял на учебните програми с интегрирано електронно обучение

%

10%

25%

2.2.3.Относителен дял на дигитализираното учебно съдържание

%

15%

30%

2.3.Повишаване ефективността на практическото обучение

2.3.1.Дял на преподавателите, ангажирани практически в сектора

%

20%

35%

Цели

(тежест)

Задачи

Показатели за измерване на изпълнението

Мерна

единица

Текуща

стойност

Целева стойност за мандата

 

3.Свързаност и партньорство (тежест - 3)


3.1.Развитие на съвместни учебни програми и участие в университетски мрежи

3.1.1 Брой учебни програми, изпълнявани с други образователни институции от страната

брой

2

8

3.1.2.Брой (чуждоезикови) учебни програми, изпълнявани с чуждестранни образователни институции.

брои

1

3

3.1.3.Сключване на договори със средни спортни училища за съчетаване на дейности по интереси, свързани с физическата активност

брой

-

4

3.1.4. Партньорство с Медицинския университет - Пловдив в областта на хранителните технологии и диететиката

да/не

не

да

3.1.5. Партньорство с Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" в областта на педагогиката на обучение по физическо възпитание - младежки дейности и спорт

да/не

не

да

3.1.6.Партньорство с Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" в областта на спортни шоу програми

да/не

не

да

3.1.7.Партньорство с Университета за национално и световно стопанство в областта на спортния мениджмънт

да/не

не

да

3.1.8.Партньорство с Академията на Министерството на вътрешните работи в областта на спорта и сигурността

да/не

не

да

3.1.9.Партньорство с Военната академия "Г. С. Раковски" в областта на спортните и бойно-приложни дисциплини - спорт и сигурност

да/не

не

да

3.1. 10.Брой академични партньорства с чуждестранни университети

брой

80

110

3.1.11 .Участие в консорциум за европейски университет по програма Еразъм +

да/не

не

да

3.2.Споделяне на ресурси

3.2.1.Относителен дял на ресурсите, споделени с национални институции и организации

%

30%

50%

3.2.2.Относителен дял на ресурсите, споделени с чуждестранни институции и организации

%

20%

50%

3.3.Участие в консорциум

3.3.1 .Създаване и участие в консорциум в областта на спорта и туризма, съвместно със средни и висши училища, бизнеса и др., в който Националната спортна академия има водеща роля

да/не

не

да

Цели

(тежест)

Задачи

Показатели за измерване на изпълнението

Мерна

единица

Текуща

стойност

Целева стойност за мандата

4.Развитие на научната дейност (тежест - 2)

4.1 .Създаване на механизми за обвързване на художествено-творческата и научната дейност със системата на възнагражденията

4.1.1.Променени вътрешни правила за работната заплата

да/не

не

да

5.Привличане и задържане на млади преподаватели (тежест - 2)

5.1 .Създаване на условия за привличането и задържането на млади преподаватели в академията

5.1.1.Брой дипломирани докторанти/млади учени, останали на работа във висшето училище с цел развиване на академична кариера и като преподаватели. (На база на предходна година).

брой

2

8

5.1.2 .Дял на младите преподаватели, участващи в научни проекти. (На база на предходна година)

%

25%

35%

6.Обществени ангажименти с национална значимост (тежест - 1)

6.1 .Засилване дейността на Центъра за обучение на принципа на мрежовия подход за подготовка на доброволци в различни организации

6.1.1 .Брой обучени лица

брой

1500

2000

6.1.2.Брой на ангажираните студенти

брой

100

500

6.2.Създаване на Център за популяризиране на ползите от спортуването и здравословния начин на живот сред учениците

6.2.1 .Създаден център

да/не

не

да

6.3.Създаване на Център за подготовка на планински водачи и специалисти по воден травматизъм в сътрудничество с други висши училища и организации

6.3.1.Създаден център

да/не

не

да 
 
Facebook Twitter Share