НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6957801 Картинка 3337073 Картинка 987958 Картинка 3838076 Картинка 10018751 Картинка 11427117 Картинка 503795 Картинка 3491949 Картинка 6148750 Картинка 6277887

Конкурс за проекти за финансиране целево със средства от държавния бюджет през 2022

Архив 2021  
ЗАПОВЕД
№ ЗП-1692 / 15.12.2021

Ha основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, приета с ПМС N9233 от 10.09.2016 г. в сила от 01.01.2017година и решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски" по Протокол 15 от14.12.2021 г.

ОБЯВЯВАМ

КОНКУРС за финансиране на проекти през 2022г., съгласно Наредбата за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, приета с ПМС №233 от 10.09.2016 г. в следните тематични направления:
  1. Спортна подготовка.
  2. Медицински, физиологични и здравни проблеми на физическото възпитание и спорта.
  3. Психолого-педагогически и социални проблеми на спортната дейност.
  4. Кинезитерапия и рехабилитация.
  5. Спортният сектор в условията на пандемията Ковид-19.
  6. Докторантски проекти - до 600 (шестстотин) лева.
При изготвянето на проекти, научните колективи да се съобразят с изискванията на Наредбата за условията и реда за оценката, планирането,' разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, приета с ПМС№233 от 10.09.2016 г и Правилата за условията и реда на планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за научна и художественотворческа дейност в НСА „Васил Левски".


Крайният срок за подаване на проектните предложения в Деловодството на НСА „Васил Левски", к-т 111, Студентски град е до един месец от датата на обявяването на конкурса на интернет страницата на НСА „Васил Левски".
На интернет страницата на НСА „Васил Левски" да бъдат публикувани:
  1. Формуляр за научен проект по покана за подаване на предложения за проекти с вътрешно финансиране.
  2. Програма за подобряване на условията за провеждане на научни изследвания от докторанти.
  3. Покана за проектни предложения за подобряване на условията за провеждане на научни изследвания от докторанти.
  4. Формуляр за кандидатстване по програма за подобряване на условията за провеждане на научни изследвания от докторанти.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на академичния състав в НСА „Васил Левски" за сведение.

РЕКТОР
/проф. Николай Изов, доктор/
Документи
Формуляр за научен проект по покана за подаване на предложения за проекти с вътрешно финансиране
Формуляр за научен проект по покана за подаване на предложения за проекти с вътрешно финансиране
Програма за подобряване на условията за провеждане на научни изследвания от докторанти
Програма за подобряване на условията за провеждане на научни изследвания от докторанти
Покана за проектни предложения за подобряване на условията за провеждане на научни изследвания от докторанти
Покана за проектни предложения за подобряване на условията за провеждане на научни изследвания от докторанти
Формуляр за кандидатстване по програма за подобряване на условията за провеждане на научни изследвания от докторанти
Формуляр за кандидатстване по програма за подобряване на условията за провеждане на научни изследвания от докторанти
Формуляр за рецензия на научен проект
Формуляр за рецензия на научен проект
Указания
Указания
 
??????? ??? Facebook Twitter Share