НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10823095 Картинка 7255962 Картинка 7420184 Картинка 3426513 Картинка 10019667 Картинка 9878053 Картинка 4298405 Картинка 5370675 Картинка 4278681 Картинка 10908615

Годишник на НСА


ISSN 2682-9908 (print)
 
 
 Списание „Годишник на НСА“ е специализирано издание, което публикува рецензирани научни статии в областта на физическото възпитание, спорта и мениджмънта в спорта. Основната цел е да обединява усилията на всички, които се ангажират със създаването на модерна и прогресивна наука във физическото възпитание и спорт.  

Списание „Годишник на НСА “ е издание на Национална спортна академия „Васил Левски“. Издава се от 2019 година. Излиза два пъти годишно.

В него се публикуват материали от проведени катедрени научни конференции при НСА. Редакционната колегия на списанието одобрява за публикуване само оригинални статии, които не са изпращани или изпратени за рецензиране в други издания. 

Публикуват се статии, които се отличават със задълбочени авторски анализи на класически и съвременни теории от науката в спорта, научно обосновани иновационни идеи, резултати от експерименти, ефективни спортни модели и практики. Желаещите да публикуват своя научна разработка в „Годишника на НСА“ е необходимо да изпратят текстовете си съответно до:

  • За първи том - до 20 април на съответната година
  • За втори том - до 15 ноември на съответната година
на електронната поща на Редакционната колегия: godishnik.nsa@gmail.com
В процедурата по подбиране на материали за Годишника, авторите могат да участват с текстове на английски или български език.
Списанието е регистрирано в Национален референтен списък (НРС) при НАЦИД.

 
Броеве
pdf file
Годишник на НСА 2023 - брой 2
pdf file
Годишник на НСА 2023 брой 1
pdf file
Годишник на НСА 2022 брой 2
pdf file
Годишник на НСА 2022 брой 1
rar file
Годишник на НСА 2021 брой 2
rar file
Годишник на НСА 2021 брой 1
rar file
Годишник на НСА 2020 брой 2
rar file
Годишник на НСА 2020 брой 1
rar file
Годишник на НСА 2019 брой 2
rar file
Годишник на НСА 2019 брой 1
    
 
Facebook Twitter Share