НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10061504 Картинка 10023120 Картинка 7445629 Картинка 8691598 Картинка 5999762 Картинка 9143303 Картинка 7352357 Картинка 988648 Картинка 202328 Картинка 8085113
Архив 2022/23

 НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” на основание чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет по Протокол № 20 от 23.06.2022 г., обявява  конкурси  за  ДОКТОРАНТИ – държавна поръчка за учебната 2022/2023 година в следните професионални направления:

 

Професионално направление и докторска програма

РЕДОВНА ФОРМА

ЗАДОЧНА ФОРМА

7.6. СПОРТ

1. Докторска програма „Теория и методология на спортната наука“

7

1

7.6. СПОРТ

2. Докторска програма „Спортна психология“

1

-

1.3. ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО …

Докторска програма „Физическото възпитание в

образователната система“

 

2

 

-

7.4. ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Докторска програма „Кинезитерапия“

2

-

7.5. ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Докторска програма „Уелнес – промоция на здравето“

1

 

 

Всички със срок за подаване на документи 2 (два) месеца от обявлението в Държавен вестник. Документи по конкурсите се подават в Деловодството, стая 111, етаж 1 на НСА „Васил Левски“, гр. София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“, № 21. Необходимите документи и заявление-образец са публикувани на интернет страницата на НСА “Васил Левски”.  

 

Конкурсът е публикуван в Държавен вестник брой 53 от 08 юли 2022 г., стр. 78

 
 
Facebook Twitter Share