НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12197113 Картинка 9588032 Картинка 12018334 Картинка 3052522 Картинка 6010491 Картинка 10452984 Картинка 4456708 Картинка 1133077 Картинка 790205 Картинка 10096794

Научно-изследователска дейност

ЦНПДС Развитие на академичния състав Документи за изпълнение на научни проекти Критерии за научни проекти Архив научни проекти Journal of applied sport sciences Научни конференции Правила за допълнително материално стимулиране Състав на етичната комисия Процедура за ДМС през 2022 Конкурс за проекти, финансирани целево със средства от държавния бюджет през 2023 Процедура за ДМС 2023

 
Документи за изтегляне
pdf file
Заповед за утвърдените научноизследователски проекти за 2023
pdf file
Правила/Регламент за равенството на половете в научните изследвания
pdf file
Rules for gender equality in carrying out research activities
docx file
Стратегия за развитие на науката в НСА (2017-2027 г.)
pdf file
Закон за развитието на академичния състав в република България
rtf file
Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България
doc file
Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и заемане на академични длъжности в НСА
doc file
Вътрешни правила за планиране, разпределение и разходване на средства за научна или художественотворческа дейност
doc file
Правилник за научна, проектна и международна дейност
pdf file
НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
docx file
Финансиране на научни проекти - критерии
doc file
Наредба за придобиване на ОНС Доктор
pdf file
Европейска харта на учените
pdf file
Правилник за дейността на комисията за академична етика
pdf file
Етичен кодекс
pdf file
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
docx file
ПРАВИЛА за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научноизследователската и публикационна дейност в НСА
pdf file
Резултати по Проекта за допълнително материално стимулиране за 2021
    
 
Facebook Twitter Share