НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4071127 Картинка 11439765 Картинка 4100089 Картинка 11785613 Картинка 8338385 Картинка 10583574 Картинка 2260009 Картинка 9627569 Картинка 1339090 Картинка 4352303

Научно-изследователска дейност

ЦНПДС Развитие на академичния състав Дисертации и хабилитации (документи) Документи за изпълнение на научни проекти Критерии за научни проекти Архив научни проекти Архив ДМС Journal of applied sport sciences Научни конференции Правила за допълнително материално стимулиране Комисия Академична етика Конкурс за проекти, финансирани целево със средства от държавния бюджет през 2024 Процедура ДМС 2024 Комисия научна етика

 
Документи за изтегляне
pdf file
Заповед за утвърдените научноизследователски проекти за 2024
pdf file
Правила/Регламент за равенството на половете в научните изследвания
pdf file
Rules for gender equality in carrying out research activities
docx file
Стратегия за развитие на науката в НСА (2017-2027 г.)
pdf file
Закон за развитието на академичния състав в република България
pdf file
Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България
doc file
Правилник за придобиване на научната степен Доктор на науките и заемане на академични длъжности в НСА
pdf file
Правила за условията и реда за оценка, планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за научна дейност
doc file
Правилник за научна, проектна и международна дейност
pdf file
НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
docx file
Финансиране на научни проекти - критерии
doc file
Наредба за придобиване на ОНС Доктор
pdf file
Европейска харта на учените
pdf file
Правилник за дейността на комисията за академична етика
pdf file
Правилник за устройството и дейността на "Центъра за иновации, технологичен трансфер и интелектуална собственост"
docx file
ПРАВИЛА за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научноизследователската и публикационна дейност в НСА
pdf file
Резултати по Проекта за допълнително материално стимулиране за 2021
pdf file
Закон за висшето образование
    
 
Facebook Twitter Share