НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 249114 Картинка 10831398 Картинка 5901916 Картинка 8309242 Картинка 8610216 Картинка 7906852 Картинка 10391398 Картинка 10868619 Картинка 3082918 Картинка 6440437

СИД Етика и естетика – задочно обучение

 

Задочно обучение – 1 курс ФС, 3 курс ФП // НСА, зимен семестър 2021/2022 акад.

Теоретични кредити: 2

Водещ преподавател: доц. д-р Силвия Борисова

2-ри февруари 2022 г., сряда, 11.30 – 19.00 часа (8 часа лекция) Аудитория А2
При преминаване във онлайн обучение уеб аудитория:  
https://meet.google.com/yjg-zkjt-prm

Анотация на учебната дисциплина:

Курсът представлява въведение в две основни философски дисциплини:

Етиката е наука за доброто – за моралното благо в човешкия живот, а естетиката е наука за красивото, сетивното възприятие и принципите на изкуството. Общото и за двете хуманитарни науки е в това, че в ядрото им са заложени общочовешките ценности, стремежи и идеали, с които всички живеем. Същевременно проблемите на етиката и естетиката имат силно доминиращо присъствие както при практикуването на всеки вид спорт, било колективен или индивидуален, така и в спортния мениджмънт и в спортната журналистика: ако централни за етиката са въпросите за спортсменството, fairplay, лидерството, цената на състезателния дух, избора и отговорността за собствените решения и постъпки, добродетелите на мъжеството, храбростта, екипността, колективността и практическата разсъдливост, оценяването на другите, то централни за естетиката са въпросите за хармоничното развитие на личността и оптималното съотношение между дух, душа и тяло, за радостта, щастието, удовлетвореността, успеха, преживяването на абсолютното настояще, за видовете сетивност и тяхната функция, за идеята за тялото и движението в историята на културата, за вечния стремеж към преодоляване на гравитацията чрез грация – красотата в движение, за играта и лекотата в основата на живота. 

Предварителни изисквания: няма*

*Дисциплината е насочена към студенти в бакалавърската степен от Факултет „Спорт“, НСА

Очаквани резултати:

Запознаване на студентите с две фундаментални философски дисциплини и техните основни идеи, понятия и проблеми с пряко отношение и приложимост към спорта като социокултурен феномен (практика, мениджмънт, медийно отразяване и информиране на широката общественост). Освен лекционната част за въвеждане в полетата на етиката и естетиката, курсът предвижда интерактивна част със свободна дискусия, в която студентите ще се запознаят с тематични откъси от текстове, филми и творби от класическото и съвременното изкуство; както и едно задание за работа в екип. По такъв начин курсът помага на студентите да задълбочат своите социални и презентационни умения, както и способността си за аналитично мислене и целеполагане чрез дискутиране на връзките между различни етически, естетически и общофилософски проблеми и понятия.

Начин на провеждане на занятията:

Занятията включват теоретична част (лекции), интерактивна практическа част (запознаване с тематични откъси от текстове, филми, видео инсталации и пърформанси) и работа в екип.

Записване:

На място в деня на провеждане на СИД-а.

За контакти:

sylvia.borissova@gmail.com

0883 560 601

 

 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share