НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10587349 Картинка 7278510 Картинка 10004336 Картинка 8063174 Картинка 3630442 Картинка 6276627 Картинка 6059401 Картинка 9962492 Картинка 4618653 Картинка 11622541

29.04.2022 - Изпит за докторантски минимум за докторска програма "Кинезитерапия"

На 17.05.2022 г. от 14.00 часа в заседателната зала на ул. Гургулят, 1 ще се проведе изпит за докторантски минимум за докторантите от докторска програма „Кинезитерапия“ в професионално направление 7.4. Обществено здраве.

Желаещите да се явят подават заявление  в ЦРАС, в срок до 11 май 2022 година, в което упоменават темата на дисертационния труд и научния ръководител.

Необходимо е оценките по задължителните и избираеми модули да бъдат нанесени.

Конспектът за изпита е публикуван на интернет страницата на НСА „Васил Левски“ на адрес: http://www.nsa.bg/bg/page,2056


 
??????? ??? Facebook Twitter Share