НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1386695 Картинка 9525825 Картинка 7327781 Картинка 5848316 Картинка 9056557 Картинка 7029868 Картинка 7423134 Картинка 8718206 Картинка 8310498 Картинка 11542916

проф. Незабравка Генчева, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Гургулят: +359 2 4014 408 / Кабинет 416
Мобилен тел: +359 896 77 66 04
E-mail: nezig@yahoo.com

Образование и кариера

1981-1985 ВИФ “Г.Димитров” (НСА В.Левски)

Първа специалност - Кинезитерапия -магистър

Втора специалност - Учител по физическо възпитание -магистър

2010 -2013- ОКС Магистър по Детско-юношеска психология, СУ “Св.Климент Охридски”

2006 Придобита образователна и научна степен „Доктор”

2008 Придобита научна степен “Доцент”

 

Професионален опит

1985 - 1986 Кинезитерапевт в 28 поликлиника в гр.София

1986 - 1988 Кинезитерапевт в “Цех на здравето” и спортен организатор в Централен машиностроителен институт (ЦМИ) гр.София

От 1991 до сега Преподавател катедра “Кинезитерапия” към НСА “В.Левски

2008- 2016 Ръководител на катедра “Кинезитерапия и рехабилитация”

2012- 1016 Члан на Академичния съвет на НСА “В.Левски”

От 2012 Член на факултетния съвет на ФКТТСА НСА “В.Левски”

2014-2016 Преподавател на втори трудов договор в ЮЗУ “Неофит Рилски” в катедра “Кинезитерапия”

2006 - 2007 Хоноруван преподавател в Медицински колеж гр.Плевен

2008 - 2010 Хоноруван преподавател в РУ “Ангел Кънчев” гр.Русе

От 1995 За първи път в България занимания по хиппотерапия за деца с церебрална парлиза КСБ “Хан Аспарух”, гр. София

 

Завършени 30 курса за следдипломна квалификация с наши и чуждестранни лектори в България и чужбина.

Лицензиран преподавател на курсове за кинезитерапевти и инструктори по Fit-ball към фирма БМБ и LEDRAPLASTIC в България

Основател и Председател на УС на Национално сдружение по терапевтична езда и хиппотерапия – „Устрем”

Член на Асоциацията физиотерапевтите в България

Член на Българско дружество по спортна медицина и кинезитерапия.

Член на Научното дружество по Неврология, психиатрия и психология на детското развитие

Член на УС на Български национален волейболен фен клуб

Консултант по Хранителни нарушения

Владее италиански, английски и руски езици


Педагогическа дейност

Преподавани учебни дисциплини:

1. „Кинезитерапия в Хирургия” – ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” (адаптивно обучение в двугодишна магистърска програма); Кинезитерапия в Педиатрия - ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър по кинезитерапия”, ОКС магистър- Специализация по „Кинезитерапия в педиатрията”; „Кинезитерапия при вътрешни болести” - в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър” (адаптивно обучение, двугодишна магистърска програма); Кинезитерапия – ЗО Учителски факултет; Избираема дисциплина „Хиппотерапия” - ОКС Бакалавър и ОКС Магистър (адаптивно обучение); Избираема дисциплина „Фит-бол” – ОКС Бакалавър по кинезитерапия и ОКС Бакалавър – учител по физическо възпитание и треньор по спорт; Избираема дисциплина “Психопедагогически аспекти на кинезитерапията”- ОКС Магистър по кинезитерапия; Избираема дисциплина “Кинезитерапия при специфични, поведенчески и емоционални разстройства в детско-юношеска възраст “- ОКС Магистър по кинезитерапия

Преподавателска мобилност в рамките на програва ERASUM и ЕRASUM +

2008 Universita` degli Studi di Genova, Facolta` di medicina e hirurgia, Италия

2009 Universita Cattolica Del Sacro Cuore, Facolta` di medicina e hirurgia, Италия

2010 Universita` degli Studi di Genova, Facolta` di medicina e hirurgia, Италия

2014 Universita degli Studi di Casino, Facolta` di medicina e hirurgia Италия

Преподавателска мобилност в рамките на програма CEEPUS

2002 University School of Physical Education in Wroclaw, Полша

2006 University of Zagreb, Загреб


Научни интереси

Кинезитерапевтични методики в детска неврология и психиатрия – нервно развойна рехабилитация по Войта, Бобат концепция, хиппотерапия и др. Кинезитерапия при хирургични заболявания, методики на адаптирана физическа активност и спорт – лечебно плуване, терапевтична езда, училищно физическо възпитание, психични и поведенчески разстройства в детска възраст, агресия, тревожност, проблеми на спортната психология .

2005 г. Защитена докторска дисертация на тема: „Проучване на възможности на хиппотерапията в рехабилитацията при деца с церебравна парализа”.

Ръководител на 6 докторанта

Ръководство над 24 дипломни работи

Участие в 13 национални и международни образователни и научно изследователски проекта.

Участие в над 70 научни национални и международни форуми


Публикации, учебници, ръководства

1. Н. Генчева Fit-ball и кинезитерапия (монография); „БОЛИТ –Инс”,София, 2003

2. Н. Генчева Лечебна езда (монография); „БОЛИТ –Инс”,София, 2007

3. Генчева Н. Кинезитерапия при хранителни разстройства (монография); БулидИнс, София, 2014

4. Генчева Н. Физическа активност и спорт при Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, (монография); София, БПС „Авангард“, 2015

5. Генчева Н. и кол. Кинезитерапия при някои по-често срещани хирургични заболявания (учебник), София, БПС Авангард, 2015

6. Янчева С, Генчева Н.; Кинезитерапия в педагогическата практика, (учебник) НСА – Издателско-документален комплекс, С., 2015

7. Генчева Н. Спортен терминологичен речник (второ преработено издание). София, БолидИнс, 2010г., 523 стр. в глава “Конен спорт” от стр.165 до 167. под ред. Н Хаджиев, Л. Димитров, П.Бонов

8. Крайджикова, Л., Н. Маврудиева, Генчева Н. Подвижни игри в кинезитерапията в детско-юношеска възраст(учебно помагало), НСА – Издателско-документален комплекс, С., 2007

9. Генчева,Н. Генчев, К. Възможности за прилагане на хиппотерапия при някои трудно лечичи заболявания Спорт и наука , 5/1995; 53-55

10. Генчева, Н Изследване на равновесните реакции и координацията при деца с церебрална парализа след занимания с лечебна езда Спорт и наука , 6/1999; 52-65

11. Gencheva N,Genchev K, Importance of the choice of horse pace on the effectivness of Hippotherapy Book of Reports, Іst International Scientific Congres – Sport,Stress, Adaptation. October 23-24,Sofia,1999,221-223

12. Генчева,Н. Генчев, К, Проследяване на ефекта върху някои параметри на физическото развитие, дееспособността и здравословното състояние на деца от начален етап на основна образователна степен в резултат на прилагане на модулно обучение по физическо възпитание, Сборник Спорт, общество, образование, 6/2000, 521-529

13. Саздова, Л, Гацова, С, Генчева, Н, Тивчев, Пл, Fit-ball терапия в следоперативното възтавовяне на деца с болест на Пертес ,. Кинезитерапия 4/2002;36-43

14. Gencheva N.Study of the posture in CP children after Hippotherapy Program, Praktika, Balkan Sports Medicine Congres 6th International Congres of Sports Medicine Asstioation of Greece 22-24 March 2002 – Thessaloniki, 244-247

15. Генчева, Н.. Физическо натоварване и остеопороза, Остеоороза, 1/2003, 20-23

16. Саздова Л, Генчева, Н. Гацова, С Възможности за приложение на Fit-ball упражнения при деца с Morbus Pertes, Спорт, общество, образование, 8/2002,558-564

17. Генчева, Н.. Възможности за прилагане на хиппотерапия при дете с Prater-Willy синдром- сп. “Спорт и наука”- 1/2003, 48-52

18. Генчева Н, Дочева Проучване на въздействието на хиппотерапия върху някои страни на емоционално-поведенческата сфера и вниманието при деца с церебрална парализа” -, сборник Спорт, общество, образование – том 9/ 2003; 566-571

19. Ченкина,Е.Генчева Н. Хиппотерапията като част от рехабилитационната програма на дете с ДЦП сп. Спорт и наука 4/2004; 74-80

20. Gencheva N. Study of posture in children with cerebral palsy after participation in hippotherapy program/ a pilot project in Bulgaria/ Международная научная Конференция – „Актуальные проблеми биологии” Сборник трудов – Тбилиси, 2003; 330-336

21. Генчева Н. Физическо натоварване и остеопороза, сп. Остеопороза 1/2003: 20 – 23

22. Генчева Н, 10 години хиппотерапия в България –минало, настояще и бъдеще Спорт и наука, 5/2004, 130-135

23. Генчева Н, Проследяване на промените в ездовата зависимост при деца с церебрална парализа след тримесечен курс по хиппотерапия - сп. Кинезитерапия, 1-2/2005, 29-35

24. Генчева Н. Андонова Т, Изследване на психо-емоционалното и социалното състояние на деца с церебрална парализа по време на занимания по хиппотерапия., сп. Кинезитерапия, 1/2006, 14-22

25. Генчева Н, Генчев К Проследяване промените в някои параметри на походката при деца с церебрална парализа след занимания с хиппотерапия сп. Спорт и наука 1/2006; 83-88

26. Генчева Н Упражненията с Fit-ball – нова форма на двигателна активност сп. Спорт и наука 2/2006; 132-137

27. Генчева Н, Чавдаров И, Генчев К, Кирякова М. Дашева Н.Хиппотерапия при деца с церебрална парализа – спастична форма,. Сборник научни трудове Физическо възпитание и спорт. Здравна промоция и превенция; том 45, серия 5.4 /2006, Русе 147-150

28. Генчева, Н Система от упражнения с голяма терапевтична топка Gimnic plus в профилактиката и лечение на остеопороза, сп. Наука и спорт, бр. 5/6, София, 2006, 84-95

29. Генчева, Н .Малинова А , Любенова Д Приложение на шестмесечна програма по фит- бол при жени с остеопения - XІV балкански конгрес по спортна медицина и кинезитерапия - Сборник с доклади, 21-24 септември, Албена, 2006; 21-31

30. Любенова Д. Стефанова Д, Димитрова А, Генчева Н. Влияние на кинезитерапията върху периферната нервна проводимост при болни с диабетна полиневропатия – XІV балкански конгрес по спортна медицина и кинезитерапия - Сборник с доклади, 21-24 септември, Албена, 2006; Приложение към Спорт и наука, 1,2007,41-47

31. Генчева, Н Кинезитерапия при деца с увреждания в условията на ОДЗ, Кинезитерапия 4/ 2006;20-27

32. Любенова Д, Луджева Н., Генчева Н., Чернев В, Влияние на кинезитерапията върху двигателната независимост на болни с множествена склероза. Кинезитерапия, 4/2006 ;11-19

33. Генчева, Н. Генчев К Нашият опит в приложение на терапевтична езда при деца със синдром на Аспергер сп.Спорт и наука” 1/2007 ;92-98

34. Генчева, Н , Любенова Д Промени в някои параметри на физическата дееспособност при жени на средна възраст след системни занимания с фит-бол гимнастика - ІV Международен научен конгрес на Национална спортна академия „Спорт, стрес, адаптация сборник с доклади 17 - 18 ноември, София 2006г

35. Генчева, Н. Генчев К. –Включване на занимания по FIT-BALL в програмата по физическо възпитание при ученици от ІІІ клас– сборник доклади Международна научна конференция “Актуални проблеми на физическата култура” 14-15 декември, София 2006 г сборник доклади НСА, 2008

36. Йорданова И., Генчева Н., Трашлиева М ., Господинов Д , Христова П Сравнителен анализ на клиничните прояви при болни с Epidermolysis bullosa hereditaria, тежест и прогноза на заболяването. Кинезитерапия на усложненията;Дерматология и венерология 1/2007,27-32

37. Генчева Н., Попова Д. Ангелчева М.Методика на фит-бол гимнастика по време на бременността , Спорт и наука 2/2007

38. Gencheva N. Fit-ball training in Adapted Physical Activities in European dimensions Sport and sciences Suplement to Issue 2, 2007

39. Gencheva N. Terapeutic horse riding as rehabilitation and integration mean for the disabled people in Bulgaria in European dimensions Sport and sciences Suplement to Issue 2, 2007

40. Gencheva N. Fit-ball training in Adapted Physical Activities in European dimensions Sport and sciences; Suplement to Issue 2, 2007; 54 -59

41. Gencheva N. Terapeutic horse riding as rehabilitation and integration mean for the disabled people in Bulgaria in European dimensions Sport and sciences; Suplement to Issue 2, 2007; 60-64

42. Генчева Н. Проучване ефекта на хиппотерапия върху функционалната независимост на деца с церебрална парлиза; Неврорехабилитация; том 1, 2/2007; 39-44

43. Генчева Н., Терапевтична езда и хиппотерапия.Обучението в НСА В.Левски; Кинезитерапия; 4/2007; 17-22

44. Генчева Н., Възможности за приложение на FIT-BALL упражнения при остеопороза; Спорт и наука, 3/2008, 84- 91

45. Генчева Н., Нашият опит при лечение на болки в гърба с Fit-ball гимнастика; Сборник научни трудове на Русенски университет; 2008, том 47, серия 5.4, 2008; 93-97

46. Gencheva N., Therapeutic riding program with Down Syndrome children - our experience in Bulgaria; Proceedings 5‐th FIEP European Congress аnd 2‐nd Serbian Congress of P.E.Teachers, Settember 23-26, 2009; 185-195

47. Генчева Н., Обучението по терапевтична езда и хиппотерапия в НСА “В.Левски”; Спорт и наука, изв.бр. 2/2010;175-181

48. Генчева Н Профилактика и лечение на лумбосакрални болки по време на бременността; , Спорт и наука ,изв.бр. 1/2010;124-130

49. Генчева Н., Изследване на някои компоненти на психомоторното развитие на деца с увреждания в условията на масово ОДЗ, след прилагане на специализирана кинезитерапевтична програма; Спорт и наука; изв.бр. 4-ІІ част/2010;182-194

50. Генчева Н., Фит-бол - желана избираема дисциплина в НСА; Сборник доклади „Оптимизация и иновации в учебно тренировъчния процес”; Втора международна научна конференция, СУ”К.Охридски”, ноември 2010; 136-140

51. Генчева Н., Психо-педагогически аспекти в комуникацията с родители на деца с увреждания – фактор за ефективна хиппотерапия , Спорт и наука,.бр. 6/2010; 99-103

52. Генчева Н., Класификационна система за мануална способност (MAGS) при деца с церебрална парализа; Спорт и наука, бр. 2/2011;60 – 65

53. Генчева Н. Ролята на адаптирания спорт при синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност; Сборник доклади „Оптимизация и иновации в учебно тренировъчния процес”; Международна научна конференция, СУ”К.Охридски”, ноември 2011; 121-125

54. Генчева Н. Мануално-мобилизационни техники в съчетание с кинезитерапевтичен комплекс при жени със сакроилиачна болка по време на бременността; Сборник доклади от Научно-изследователски проект с международно участие, „Оптимизация на съчетаването на съвременни мануално-скелетни дисфункции”; НСА ПРЕС; 1/2011, 102- 109

55. Gencheva N. Opportunities to use Therapeutic Riding in children with incorrect posture and spinal deformities; Proceeding book ХVІ International Scientific Congress „Olympic Sports and Sport for All” and VІ International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation” Sofia, 17-19 May 2012; 276-278

56. Генчева Н. Изследване на емпатия при студенти от специалност кинезитерапия в НСА, В.”Левски”; Сборник доклади „Личност, мотивация, спорт”, том 18, НСА- Прес; 2013, 304-314

57. Генчева Н. Агресия и нарцисизъм при юноши, активно спортуващи футбол, ръгби и хокей на трева, Сборник доклади „Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта”; УИ Св. Кл. Охридски; 2013, 382387

58. Генчева Н. Отново за връзката между агресия и спорт; Спорт и наука, 2013/3, 10- 18

59. Генчева Н. Изследване на агресията и връзката й с тревожността, нарцисизма и екстернализираните проблеми в развитието при девойки, активно спортуващи баскетбол и волейбол; Спорт и наука; Оптимизиране на педагогическия процес по баскетбол, волейбол, хандбал; инзв. бр.3/ 2013; 154-182

60. Генчева Н. Кинезитерапия при подрастващи с идеопатична сколиоза(обзор); Сборник доклади от кръгла маса „Кинезитерапия при гръбначни изкривявания и връзката им с други рискови фактори за развитие на заболявания в детска възраст” ; НСА, 11.12.2013; 5-23

61. Gencheva N. Aggression in youth athletes; Research in Kinesiology, 2/2015, vol.43, 205-209

62. Генчева, Н. Значение на комуникационните умения на кинезитерапевта за ефективността на лечебния процес; Сборник доклади „Личност, мотивация, спорт”, Том 16, НСА Прес; 2011, 162-169

63. Gencheva N. Competitive Aggressiveness and Anger and their relation with anxiety in youths actively engaged in sport, European Journal of Scientific Research, Paris University Press, 1 (11), January-June, vol.III, 2015, 429-440

64. Генчева Н. Остеопороза и двигателна активност; Кинезитерапия; 3/2008, 3-11

65. Генчева Н., Генчев К., Маврудиева Н., Приложение на упражнения и игри с голяма терапевтична топка при ученици с неправилна стойка и гръбначни деформации; Сборник доклади „Международна научна конференция Кинезиология“, Велико Търново, 2007; 229-232

66. Gencheva N. Genchev K., Kreidjikova L., Optimizing primary-school physical education programs trout the introduction of exercises in FIT_BALL; Symposium Proceedings „The International symposium on Training teachers of Physical Education and Sports in Bologna Process,” Chanakkale, Turkey, 11-12 May, 2007, 359-363

67. Gencheva N., Genchev K., Lubenova D., Stefanova D., Optimization of the Kinezitherapeutic Program by the use of Hippotherapy with genetic syndromes Trakia Journal of Sciences, Vol.6 ,Number 2 Supl.2, 2008, 83-86

68. Genchevа N., Giagiosi F., Nousi S., Christara A., Implementation of Therapeutic horse riding with PWS, Physiotherapy, PANHELLENIC Physiotherapists’ Association; Vol .11, 2008, 85- 88

69. Генчева Н., Колев И., Дойчев П., Кинезитерапевтична програма при хронична болка в гърба при колоездачи, Спорт и наука, 1/2009 , 83-89

70. Генчева Н., Генчев К., Сравнителен анализ на промените на някои показатели на физическата дееспособност при ученици от 3 клас за пет годишен период; Сборник доклади от Научна конференция посветена на 15 -годишнината от създаването на специалност физическо възпитание и спорт в ПУ “П.Хилендарски” УИ“П.Хилендарски”2010; 78-84

71. Генчева Н., Иванова И., Иванов И., Генчев К., Проучване на промените в равновесната устойчивост при ученици от начална степен на образование; Сборник доклади от Пети международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация”; Спорт и наука; изв.бр.част 1; 2010; 204-209

72. Генчева Н., Попова – Добрева Д., . Марковска Г., Генчев К. Проследяване на разпространението на неправилно телодържание сред ученици от І-ІV клас- начална училищна степен;Сборник доклади от Пети международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация”; Спорт и наука; изв.бр.част 2;2010;484-487

73. Генчева Н., Генчева Ал., Цонева С., Проучване мотивацията на студентите от УНСС при избор на плуването като спорт; Сборник с доклади „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища”; Първа международна научна конференция на УНСС, ноември 2010; 234-240

74. Gencheva N., Mutafova, Y., Personal characteristics of kinesiterapy students from two universities – National Sports Academy and Russe University; Proceeding book ХVІ International Scientific Congress „Olympic Sports and Sport for All” and VІ International Scientific Congress „Sport, Stres, Adaptation”; Sofia, 17-19 May 2012;720-722

75. Генчева, Н., Попова – Добрева, Д., Fit-ball гимнастиката като Wellness практика. Спорт и наука, изв. бр. 1, 2012, 78-82

76. Gencheva N., Zaharieva D., The Fit-ball balance training in children with bad posture; Book of proceedings „FIS Communications”; Nis, October, 2013; 257-263

77. Генчева, Н., Стоянова, Ст., Емпатия при спортуващи деца от 10 до 13 год. в Сборник с доклади Научна конференция с международно участие „Психология – традиции и преспективи”, ноември, 2013, ЮЗУ „Неофит Рилски” ; том І, 180-187

78. Gencheva N., Chalgazhieva, D., Changes in communication scills in children with spectrum disorders after therapeutic riding; Congress Proseedings 9th FIEP European Congress and 7th International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation”; Sofia, 9 – 12 October, 2014; 624- 628

79. Gencheva N., Chalgazhieva D., Gencheva A., Therapeutic horseback riding in children with autistic spectrum disorders; Book of Proceedings, XVII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2014 in physical education, sport and recreation” and II International Scientific Conference, Niš, Serbia, october 16‐18th, 2014;431-434

80. Генчева Н., Стефанова Д., Върбанова И., Влияние на кинезитерапията върху тревожността и депресията при жени с мастектомия., Сборник доклади „Личност, мотивация, спорт”, том 19, НСА Прес, 2014; 57-63

81. Генчева Н, Генчева, А., Фит-бол игри като тийм билдинг при студенти – магистри, СПА, източни и аква практики; Спорт и наука; извр. брой 5/2012 Международна научна конференция, физическо възпитания, спорт и кинезитерапия, ЮЗУ, Благоевград, 2012; 312-318

82. Gencheva N., Ivanova I., Stefanova D., Evaluation of Hippotherapy in the course of treatment for multiple sclerosis; Activity in Physical education and sport, 2/2015 ,vol.5; 183-187

83. Генчева Н., Генчева А., Опит за формиране на психосоциален профил на българския волейболен фен; Сборник научни доклади „Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта”, НСА, 2015; 26 -33

84. Gencheva, N. Zaharieva D., Therapeutic horseback riding in children with poor posture; Conference Proceedings „Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status with Children Youth and Adults”, Beograd, 2014;202-206

85. Вачева Д., Колева И., Генчева Н., Проследяване възможностите за самообслужване на пациенти с фрактура на дисталния радиус; Спорт и наука, 5/2008;110-117

86. Лазарова К., Маврудиева Н., Генчева Н., Проучване мнението и отношението на ученици към учителите по физическо възпитание и спорт; Наука и спорт, 6/2007; 119-123

87. Маврудиева Н., Антонов Ил. Генчева Н.. Проучване мнението и отношението на учениците към учебното съдържание и обучението по физическо възпитание и спорт; Спорт и наука, 5/2008; 118-124

88. Попова Д., Генчева Н., Марковска Г., Генчев К., Разпространение на неправилна стойка и гръбначни изкривявания в начална училищна степен; Кинезитерапия, 1/2008; 20-24

89. Вакрилова М., Генчева Н., Принципи и цели на сензорно-моторната репрограмация при лумбалгиите; Сборник доклади от Научна конференция посветена на 15 -годишнината от създаването на специалност физическо възпитание и спорт в ПУ “П.Хилендарски”; УИ“П.Хилендарски”2010; 188-195

90. Марковска Г., Попова – Добрева Д., Генчева Н., Генчев К., Взаимовръзка между плоскостъпие и неправилно телодъжание сред ученици І-ІV клас (начална училищна степен); Пети Международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация”; Спорт и наука изв.бр.част 1;2010; 389-393

91. Попова – Добрева Д. Марковска Г., Генчева Н., Генчев К., Разпространение на плоскостъпие сред ученици от начална училищна степен; Пети Международен научен конгрес „Спорт, стрес, адаптация”; Спорт и наука, изв.бр.част 1;2010; 393-398

92. Vakrilova-Becheva, M., Gencheva, N., Belcheva, M., Popova G.,Sport - human right of all individuals; Proceeding book ХVІ International Scientific Congress „Olympic Sports and Sport for All” and VІ International Scientific Congress „Sport, Stres, Adaptation”; Sofia, 17-19 May 2012, 121-125.

93. Попова – Добрева, Д., Генчева, Н., Литературен преглед на публикации, свързан с Wellnss & Aromatherapy; Спорт и наука, изв. бр. 1, 2012, 135-141

94. Генчева, А., Генчева Н., Социометрично проучване на въздействието на фит-бол тийм билдинг при студенти от магистърска програма СПА и източни и аква практикии в НСА; Спорт и наука, извр. бр. 5/2012 Международна научна конференция, физическо възпитания, спорт и кинезитерапия, ЮЗУ, Благоевград, 2012; 290-295

95. Попова – Добрева, Д., Генчева Н., Марковска Г., Динамика на разпространение на постурални нарушения и плоскостъпие при двугодишно проследяване на деца от начална училищна степен; Сборник доклади от кръгла маса „Кинезитерапия при гръбначни изкривявания и връзката им с други рискови фактори за развитие на заболявания в детска възраст”, НСА, 11.12.2013; 33-40

96. Захариева Д., Стефанова Д., Генчева Н., Оценка на медиалния надлъжен свод при 150 български деца: подоскопско изследване; Сборник доклади от кръгла маса „Кинезитерапия при гръбначни изкривявания и връзката им с други рискови фактори за развитие на заболявания в детска възраст”, 11.12.2013, НСА;77-87

97. Ivanova I., Gencheva N., Hippotherapy for people with MS; Congress Proseedings 9th FIEP European Congress and 7th International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation”, Sofia, 9 – 12 October, 2014; 48- 153

98. Ivanov I., Iancheva T., Gencheva N.,Gencheva A., Motivation and attitudes of football and volleyball fans; Congress Proseedings 9th FIEP European Congress and 7th International Scientific Congress „Sport, Stress, Adaptation”, Sofia, 9 – 12 October, 2014; 252-256

99. Zaharieva D., Gencheva, N. Effect of Schroth method on posture and spine deviation in rhytmic gymnastic. Conference Proceedings Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status with Children Youth and Adults, Beograd ,2014,222-233

100. Chervenкova L.,Gencheva N., Ludmilova I., Еffect of short-term training and treatment program on anxiety, ego-resilience and affect in sports shooters with disabilities; Medicina Sportiva; Romanian Sports Medicine Journal, 4/2015, под печат

101. Lyubenova D., Dimitrova A., Gencheva N., Grigorova K., Possibilities for influence of kinesitherapay over the motor deficit in patients with diabetic polyneuropathy; Trakia Journal of Sciences, Vol.6 ,Number 2 Supl.2, 2008; 76-79

102. Червенкова Л., Людмилова И., Генчева Н., Ангелчева М., Психична устойчивост при състезатели по спортна стрелба с физически увреждания, участващи в краткосрочна спортно-тренировъчна и лечебна програма; Сборник научни доклади „Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта”, НСА, 2015; 46-50,

103. Червенкова Л., Людмилова И, Генчева, Н. Ангелчева М. Проследяване на някои личностни характеристики при състезатели по спортна стрелба с физически увреждания, участващи в краткосрочна спортно-тренировъчна и лечебна програма; Сборник научни доклади „Научно-приложни изследвания във физическото възпитание и спорта”, НСА, 2015; 51-59

104. Filipova, М. Popova, D., Kastelov,R. Mihailova, N. Kraydjikova, L. Topuzov,I. Gencheva, N. Mitova.E. Kinesitherapy's method for neuritis n.facialis, American Journal of Science and Technologies, Princeton, 2015

105. Иванова , И., Генчева Н. Проучване на ефекта на комплексна методика на КТ върху функционалното състояние на пациенти с множествена склероза, Сп. Наука и спорт, изв бр.1 2016, Сборник научни доклади, 7 национален конгрес на АФБ,64-76

106. Генчева Н. Червенкова, Л. Качествената рехабилитация на деца с увреждания като фактор за намаляване на родителския стрес и тревожност , Сп. Наука и спорт, изв бр.1 2016, Сборник научни доклади, 7 национален конгрес на АФБ, 114- 121

107. Генчева Н, Генчева А, Псиосоциален профил на български и италиански волейболни привържениции, сб.доклади, Спорт и сигурност, ІV научна конференция , 18-19 май,2016 НСА, 45-48

 

 

 


 

КСБ “Хан Аспарух”, София. Избираема дисциплина “Хиппотерапия” за студенти от специалност “Кинезитерапия” в НСА “В.Левски”

 

 

Избираема дисциплина Fit-ball