НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11479703 Картинка 1258395 Картинка 9047269 Картинка 3285942 Картинка 6688270 Картинка 683318 Картинка 3230993 Картинка 8477686 Картинка 2874912 Картинка 4014257

проф. Даниела Любенова, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Студ. град: +359 2 4014 324
E-mail: lubenova@abv.bg

Трудов стаж

 НСА “Васил Левски”

 • от 17.01.2024 – Заместник-ректор по качеството на образованието и акредитацията
 • 2020 - 2024 - Декан на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“
  Ръководи Факултета и обучението на  студенти със специалност “Кинезитерапия”, „Спортна анимация”, „Адаптирана физическа активност и спорт” и на 7 магистърски програми (Кинезитерапия; Физикална терапия и рехабилитация, Спортна анимация, Адаптирана физическа активност и спорт, SPA култура, източни и аква практики, SPA култура, хидро, лито и таласо практики, Създаване и реализация на спортни и шоу програми), както и на 2 акредитирани докторски програми: „Кинезитерапия“ и „Уелнес – промоция на здравето“.
 • 2012 – 2020 – Заместник - декан на факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“
  Организира актуализирането на учебните програми и качеството на обучение. Ръководи комисията по трансфер на кредити към Факултета.
 • от 2016 - 2020 - Ръководител на катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“
  Ръководи учебната, научната дейност и развитието на академичния състав в катедрата.
 • от 1995 - Преподавател в катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“
  Провежда упражнения  и лекционни курсове по дисциплините: кинезитерапия при нервни и психични болести, кинезитерапия при вътрешни болести и кинезитерапия в гериатрията. Дългогодишен отговорник за учебната работа и лятната стажантска практика на 3-ти курс, специалност „Кинезитерапия“.

Трета Градска Обединена Болница - гр. София

 • от 1988 - 1995 - Отделение по “Физиотерапия и рехабили­­­­­­­­та­­­ция”.
  Провежда рехабилитация на болни с неврологични, ортопедични, кардиологични и съдови заболявания.


Образование и обучение

 • 1991 – 1995 - НСА „Васил Левски“ - Магистър Кинезитерапевт

Академично израстване

 • 2007 - Образователна и научна степен „Доктор“
  Специалност: Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)
  Тема на дисертационния труд: „Проучване върху възможностите за въздействие на кинезитерапията при болни с диабетна полиневропатия“
 • 2009 -Академична длъжност: Доцент
 • 2016 - Академична длъжност: Професор

Социални умения и компетенции

Добри социални и комуникационни умения, придобити по време на преподавателската работа в катедра „Кинезитерапия и рехабилитация” и факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“, както и като ръководител на магистърската и докторската програма по кинезитерапия. 

Организационни умения и компетенции

Управление на екипи и проекти, придобити по време на над 25 - годишния преподавателски опит. Лидерски умения, придобити като Декан, Зам. -декан, ръководител на катедра, ръководител на магистърска и докторска програма по кинезитерапия.

Допълнителна информация

 • Член на Експертния съвет по учебна работа в НСА - от 2020 г. до настоящия момент.
 • Член на Експертния съвет по научната работа в НСА - от 2020 г. до настоящия момент.
 • Член на Експертния съвет по качеството в НСА от 2016 - 2020 г.
 • Ръководител на програмния съвет на магистърската програма „Кинезитерапия” от 2009 г. до настоящия момент.
 • Ръководител на докторска програма „Кинезитерапия“ от 2016 г. до момента.
 • Член на работната група на ръководителите на магистърски програми в НСА от 2009 г. до момента.
 • Член на УС на Асоциацията “Невросонология и мозъчна хемодинамика“ от 2007 г. до момента.
 • Член на Асоциацията на физиотерапевтите в България от 2000 г. до момента.
 • Член на Академичния съвет на НСА от 2020 г. до настоящия момент.

Публикационна дейност:

 • Публикувала е 8 учебника, 5 монографии и над 100 научни публикации, от които над 30 в списания с импакт фактор, индексирани и реферирани списания.
 • Участник и организатор е в множество научни конференции на НСА и други Асоциации. 
 • Цитирана е в над 150 научни публикации, от които над 60 - са в списания с импакт фактор и индексирани списания.

Проектна дейност:

Ръководител или участник е в 11 проекти, от които 4 - европейски и 5 -  национални. Ръководител е на 5 и е участник в 2 институционални научни проекти.

Член на редакционна колегия на:

 1. Списание „Спорт и наука“ – ISSN1310-3393 от 2020 г.
 2. Списание – „Applied Sports Sciences“, ISSN: 2534-9597 (print), ISSN: 2535-0145 (online) от 2020 г.
 3. Списание – „Neurosonology and cerebral hemodynamics“, ISSN:1312-6431 от 2009 г.