НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11431703 Картинка 7869523 Картинка 7650318 Картинка 7235841 Картинка 12193911 Картинка 11350178 Картинка 9049079 Картинка 11307185 Картинка 11524934 Картинка 5014643

доц. Татяна Христакиева, доктор

Департамент езиково обучение и информационни технологии
Секция Чужди езици
Контакти:
Студ. град: +359 2 4014 330
E-mail: hristakieva@yahoo.com

Образование и кариера

 • 1989 г. Завършва английска филология към факултет “Класически и нови филологии” в СУ “Климент Охридски”, със специалност учител по английски език и литература. и втора специалност български език и литература.
 • 1994г. - Методичен курс за усъвършенстване на учители по английски език с участието на Британски съвет, България.
 • 2010 г. - Методичен курс за преподаватели по английски език, включващ методи на преподаване на езика, история и култура на Великобритания.


Педагогическа дейност

 • 1996 г. - печели конкурсен изпит за преподавател по английски език в НСА “В. Левски”, София.
 • 1998 г.- Ст. преподавател по английски език в НСА “В. Левски”, София.
 • 2018г. – Придобита образователна и научна степен „Доктор“ след защитен докторски труд в НСА „В. Левски“ на тема „Влияние на интерактивни техники върху обучението по английски език при студенти от НСА“ В. Левски“.


Научни интереси

 • Лингвистика
 • Методика на обучението.


Публикации, учебници, ръководства

 1. Христакиева, Т., Английски говорни модели свързани с типични спортни ситуации и някои похвати за преподаването им на студентите от НСА, Спорт, общество, образование, том 3, НСА ПРЕС, София 2000.
 2. Христакиева, Т., Някои проблеми във връзка с превода на сложни именни фрази на английски и български език, Спорт, общество, образование, том 4, НСА ПРЕС, София 2001.
 3. Кондова,В., Н. Маринова, Т. Христакиева, Учебник по английски език за НСА : English for the Sporting World. Ready, Go! НСА ПРЕС, София 2003
 4. Кондова,В., Н. Маринова, Т. Христакиева, Учебник по английски език за НСА : English for the Sporting World. High Sport Performance! НСА ПРЕС, София 200
 5. Бачев,В., Т. Христакиева, К. Сгуровски, П. Янков, Сноуборд.Българо -английски термини в сноуборда, София, 2009.
 6. Христакиева, Т. (2019). Дизайн на специализиран курс по чужд език за студенти от Национална спортна академия „Васил Левски“ с включване на интерактивни техники. Сб. доклади от годишна научна университетска конференция на НВУ „В. Левски“, електронно издание ISSN 2357-7481, с. 77–86, В. Търново.
 7. Христакиева, Т. (2019а). Интерактивно чуждоезиково обучение и работа в групи. В: Спорт & наука, ISSN 1310-3393, с. 141–147, бр. 1–2, 2019.
 8. Hristakieva, T., Kinezitherapy Students’ Attitude to Foreign Language Learning in Pandemic Conditions, Pedagogy, vol.92. No7s, special issue, pp. 252-259, Sofia, 2020.