НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3091068 Картинка 4697639 Картинка 7561533 Картинка 7247452 Картинка 9505929 Картинка 11363204 Картинка 8271384 Картинка 11334674 Картинка 169298 Картинка 6133850

гл. ас. Славка Петрова, доктор

Департамент езиково обучение и информационни технологии
Секция Български език
Контакти:
Студ. град: +359 2 4014 187 / Кабинет 236
E-mail: slava18@abv.bg

Публикации, учебници, ръководства

1. Работа с научен текст. София , Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 1993
2. Гръцко- български фразеологичен речник /3000 фразеологични единици/. София, Университетско издателство ‘Св. Кл. Охридски’, 1994
3. Аспекти на академичния билингвизъм.  Теория и практика. София, ИК „Еос“, 1998
4. Езикът в спорта или спортът в езика. София, ИК „Феномен“, 2012
5. Медиажанрове. София, ИК „Феномен“, 2014
6. Фразеологичните единици в медийната реч. Лингвостилистичен прочит на спортната журналистика. София, ИК „Феномен“, 2016
7. Поглед към журналистическата словесност.  София, ИК „Феномен“, 2019


Преподавател по български език