НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8093246 Картинка 9279184 Картинка 9327268 Картинка 3689684 Картинка 104374 Картинка 1823157 Картинка 10616343 Картинка 713125 Картинка 6238643 Картинка 10390177

доц. Марина Петрова, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Гимнастика
Сектор Спортна гимнастика
Контакти:
Вътрешен: +359 2 4014 353
E-mail: gl.as.marinapetrova2020@abv.bg

Дата и място на раждане: 30 май 1977 - София

Трудов стаж

 • 2021 г. Доцент в професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Гимнастика“, към катедра „Гимнастика”, НСА „Васил Левски“.
 • От 2020 г. Заместник ръководител по научно изследователската работа в катедра „Гимнастика“.
 • 2014 г. Главен асистент по гимнастика към катедра „Гимнастика”, НСА „Васил Левски“.
 • 2008 г. Асистент по гимнастика към катедра „Гимнастика”, НСА „Васил Левски“.
 • 2006 г. Редовен докторант към катедра „Гимнастика”, НСА „Васил Левски“
 • 2003 - 2007 г. Хоноруван преподавател в катедра „Гимнастика“, НСА „Васил Левски“.

Обучение и образование

 • 2013 г. Образователна и научна степен „Доктор“ по научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, (вкл. методика на лечебната физкултура)“ професионално направление 7.6 Спорт. Тема на дисертационния труд „Изследване и оптимизиране подготовката на млади гимнастички на смесена успоредка“.
 • 2005 г. ОКС „Магистър“, специалност „Спорт за високи постижения“ – НСА „Васил Левски“.
 • 1998 г. ОКС „Бакалавър“, специалност „Треньор по гимнастика“ – НСА „Васил Левски“.
 • 1994 г. Средно образование в СОУ „Младост“ – спортен профил.

Преподавателска дейност

 • Лекционни курсове и упражнения със студенти в специалност „Гимнастика“.
 • Лекционни курсове и упражнения по гимнастика със студенти от всички факултети в общ курс.

Треньорска дейност

 • 1996 - 1997 г. – треньор по спортна гимнастика в СК “Гимнастика ЦСКА”.
 • 2001 г. - 2004 г. – треньор по гимнастика в „Талант Спорт“.
 • 2019 г. до момента – треньор по спортна гимнастика в ГСКСГ „Гераниум“.

Допълнителна информация

 • Съдия „Национална категория“ по спортна гимнастика – от 2000 г. до настоящия момент.
 • Член на програмния съвет на специалност „Спортна анимация“ към Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“ – от 2020 г. до настоящия момент.

Научно изследователска дейност

 • Автор на над 45 научни статии и публикации в областта на спорта за високо майсторство и физическото възпитание.
 • Автор на 1 монография, 4 практически ръководства и 1 методическо пособие по гимнастика.
 • Участник в над 25 национални и международни научни форума.
 • Участник в над 10 научи и образователни проекта.